Menu

Tin tức

Pháp chế từ thị thực E-2 đến Thẻ xanh ở Quốc hội Hoa Kỳ

Tháng Tám 4th 2017

Vào 18 tháng 7, 2017, Nghị sĩ John Rutherford của Florida đã đưa ra nghị viện pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho hồ sơ xin Thẻ xanh của người nắm giữ thị thực E-2. Dự luật, H.R. 3265, sẽ cho phép con của người có thị thực E-2 được ở lại Hoa Kỳ cho đến lúc họ 26 tuổi và nộp đơn xin giấy phép làm việc. Read More >

Categories: Investment E2 Visas Citizenship