Menu

Quyền Bảo mật

Quyền Bảo mật

Quyền Bảo mật

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn True Blue Development ("chúng tôi" hoặc "của chúng tôi) vận hành trang web http://www.kawanabay.com (“Dịch vụ”). Trang này thông báo cho bạn về những chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được miêu trong trang Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách bảo mật này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách Bảo mật này, những thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại trang web http://www.kawanabay.com.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN
Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định. Những thông tin này sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không hạn chế, địa chỉ email, tên, số điện thoại, những thông tin khác ("Thông tin Cá nhân").

DỮ LIỆU ĐĂNG NHẬP
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi về khi truy cập Dịch vụ của chúng tôi ("Dữ liệu Đăng nhập"). Dữ liệu Đăng nhập này có thể bao gồm những thông tin như địa chỉ giao thức Internet của bạn ("IP"), kiểu trình duyệt, phiên bản trình duyệt, những trang trong Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày tháng bạn truy cập, thời lượng bạn truy cập các trang và các số liệu thống kê khác.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng những dịch vụ của bên thứ ba như Công cụ Phân tích của Google để thu thập, giám sát và phân tích những thông tin trên nhằm cải thiện các chức năng của Dịch vụ chúng tôi cung cấp. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có những chính sách bảo mật riêng của họ về việc họ sử dụng những thông tin này.

COOKIES
Cookies là những tập tin với một số lượng nhỏ các thông tin có thể được đính kèm một công cụ định danh bí mật. Cookies được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt từ chối các cookies hoặc cho phép khi nào cookies mới được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn có thể sẽ không sử dụng được một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi.

NHỮNG NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân là bên thứ ba để thực hiện Dịch vụ của chúng tôi dễ dàng hơn, để thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi hoặc trợ giúp chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Những bên thứ ba này truy cập Thông tin Cá nhân của bạn chỉ để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ trên và bị bắt buộc không tiết lộ hoặc sử dụng những thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn với mục đích liên lạc để gửi bản tin và các tài liệu marketing và khuyến mại khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả những thông tin này bằng cách thực hiện theo đường dẫn hủy bỏ đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong các thư điện tử mà chúng tôi gửi.

SỰ AN TOÀN
Đối với chúng tôi sự an toàn về Thông tin Cá nhân của bạn là rất quan trọng. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý rằng không có phương pháp truyền tải dữ liệu thông qua Internet nào hoặc không có phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi hết sức nỗ lực sử dụng các biện pháp được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin Cá nhân, chúng tôi không thể đảm bảo sự có được an toàn tuyệt đối.

LƯU CHUYỂN THÔNG TIN QUỐC TẾ
Thông tin của bạn, bao gồm cả Thông tin Cá nhân có thể được chuyển tới – và lưu trữ trên các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, đất nước của bạn hoặc cơ quan có thẩm quyền của chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật nơi bạn có quyền hạn. Nếu bạn sống ở bên ngoài nước Grenada và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin hãy lưu ý rằng chúng tôi chuyển thông tin, gồm cả Thông tin Cá nhân tới Grenada để thực hiện các thủ tục ở đó. Bạn đã chấp thuận Chính sách Bảo mật này ngày sau khi bạn gửi các thông tin này thể hiện sự đồng ý của bạn cho việc lưu chuyển thông tin đó.

LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG WEB KHÁC
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa đựng những liên kết tới các trang web khác mà không do chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấn vào đường dẫn của bên thứ ba bạn sẽ được dẫn tới trang web của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ rằng bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mỗi trang web bạn ghé thăm. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm thông tin, chính sách bảo mật hay những hoạt động của các trang web hay dịch vụ do bên thứ ba cung cấp.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM
Dịch vụ của chúng tôi không đề cập tới bất kỳ ai dưới 13 tuổi ("Trẻ em"). Chúng tôi không cố tình thu thập thông tin nhận dạng của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha, mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết con bạn đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đẻ xóa những thông tin này từ máy chủ của chúng tôi.

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỷ sự thay đổi nào bằng cách cập nhận những Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Bạn nên định kỳ xem xét Chính sách Bảo mật này để cập nhật những thay đổi. Những thay đổi về Chính sách Bảo mật có hiệu lực kể từ khi chúng được đăng tải trên trang này.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đề nghị liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc liên quan đến Chính sách Bảo mật,