Menu

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Những Điều khoản và Điều kiện này ("Điều khoản", "Điều khoản và Điều kiện") điều chỉnh mối quan hệ của bạn thông qua trang web http://www.kawanabay.com ("Dịch vụ") được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn True Blue Development điều hành. Xin hãy đọc cẩn thận các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ. Việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ này có nghĩa là bạn đồng ý và tuân thủ các Điều khoản này. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả người ghé thăm, sử dụng trang web và những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Điều khoản, xin hãy không sử dụng Dịch vụ.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Dịch vụ và nội dung, những tính năng và chức năng ban đầu của nó đang và sẽ là tài sản độc quyền của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn True Blue Development và các nhà cấp phép. Dịch vụ được bảo hộ bởi Luật bản quyền, thương hiệu và các luật khác của Grenada và nước ngoài. Cấm sử dụng thương hiệu và trang phục thương mại liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của chúng tôi nếu không có sự đồng ý bằng văn bản trước khi sử dụng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn True Blue Development.

ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ không do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn True Blue Development sở hữu hoặc quản lý. Do đó Công ty không kiểm soát và được miễn trừ trách nhiệm liên quan đến nội dung, chính sách bảo mật hay những hoạt động phát sinh từ trang web hay dịch vụ của bên thứ ba. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn True Blue Development sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hay tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào trên hoặc thông qua các trang web và dịch vụ đó. Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ rằng bạn cần đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba khi bạn truy cập các trang web này.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Trong bất kỳ trường hợp nào Công ty Trách nhiệm Hữu hạn True Blue Development cũng như các giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hoặc các chi nhánh của Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt gây ra hoặc dẫn đến hậu quả, bị trừng phạt, bao gồm, nhưng không giới hạn, đến việc mất lợi nhuận, dữ liệu, quyền sử dụng, lợi thế thương mại hoặc những khoản lỗ vô hình khác, do việc (i) bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ; (ii) bất kỳ hành vi hay nội dung nào của bên thứ ba thông qua dịch vụ; (iii) bất kỳ nội dung nào thu được từ Dịch vụ; và (iv) truy cập trái phép, sử dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn trong quá trình trao đổi thông tin hoặc nội dung, dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, hành vi vi phạm (bao gồm cả sơ xuất) hoặc lý thuyết pháp lý nào, cho dù chúng tôi có được thông báo hay không được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó, và thậm chí ngay cả có biện pháp khắc phục được nêu ở đây đã được thực hiện nhưng không thành công.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "NHƯ LÀ" và "NHƯ SẴN CÓ". Dịch vụ được cung cấp không có sự đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù là thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những ngụ ý về việc bảo đảm về tính thương mại, phù hợp cho mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn True Blue Development, các công ty con, chi nhánh và các bên cấp phép không đảm bảo a) Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, an toàn và luôn sẵn có tại bất kỳ thời gian cụ thể hoặc địa điểm nào; b) bất kỳ sai sót hoặc khiếm khuyết nào cũng được chỉnh sửa; c) Dịch vụ không có virut hoặc các phần mềm độc hại khác; hoặc d) kết quả của việc sử dụng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Những Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của Grenada, không phân biệt các điều khoản xung đột của luật pháp. Việc chúng tôi không thực thi bất quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là sự khước từ các quyền đó. Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này bị coi là không có hiệu lực hoặc không thể thi hành bởi tòa án thì các quy định khác của những Điều khoản này vẫn có hiệu lực. Những Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thể cũng như không sử dụng các thỏa thuận trước đó nếu có liên quan đến Dịch vụ.

THAY ĐỔI
Chúng tôi bảo lưu quyền theo ý riêng của chúng tôi về việc sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi có ý nghĩa quan trọng thì chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo trước 30 ngày trước khi điều khoản mới nào được thi hành. Những nội dung cấu thành những thay đổi quan trọng do chúng tôi quyết định theo ý của chúng tôi. Nếu tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những chỉnh sửa có hiệu lực có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản đã được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản mới thì đề nghị bạn ngưng sử dụng Dịch vụ.

LIÊN HỆ
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc liên quan đến những Điều khoản này.